Saturday, 15 January 2011

Antara perkara yang perlu pelajar elakkan

• Jawapan berbelit-belit.
• Tidak cermat memilih dan memahami kehendak soalan.
• Lemah dalam memahami sesuatu istilah.
• Tidak dapat menulis istilah tertentu dengan betul.
• Tidak mengikut panduan markah yang diberikan.
• Isi jawapan yang berulang-ulang atau sama maksud.
• Tertinggal ceraian jawapan.
• Jawapan diberi tidak mengikut kehendak soalan.
• Jawapan yang diconteng dengan liquid paper dan tidak ditulis semula.
• Tulisan yang tidak boleh dibaca dengan jelas oleh pemeriksa.
• Tidak menyusun kertas jawapan mengikut urutan yang sepatutnya.
• Menggunakan bahasa pasar atau daerah.
• Jawapan terlalu ringkas / kurang daripada yang diminta.
• Tiada nombor soalan.
• Tiada perenggan / ruang antara satu soalan dengan soalan lain.

Menurut apa yang telah berlaku daripada pengalaman yang lepas para pelajar tidak menngambil berat mengenai perkara terbabit. Jadi, saranan agar para pelajar belajar mengikut teknik yang betul dan tidak lari daripada kehendak soalan itu sendiri. Seperti yang telah kita sedia maklum, Tasawwur Islam bukan subjek yang sukar namun harus memahami konsep dan selalu membuat latih tubi.

Wednesday, 12 January 2011

Objektif

Objektif
1. Menjelaskan gambaran Islam secara menyeluruh.
2. Menghuraikan konsep-konsep Islam dalam kehidupan yang berpaksikan kepada akidah Islam.
3. Menerangkan kepentingan sistem hidup berlandaskan Islam.


Sipnosis
Mata pelajaran ini meliputi konsep ilmu, tauhid sebagai paksi kehidupan, Ibadah dalam Islam, akhlak dalam Islam, wanita dalam islam, ektika kerja dalam Islam, pembangunan dalam Islam, kesenian dalam Islam, komunikasi dalam islam dan dakwah Islamiyyah.

Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat :
1. Menghuraikan konsep ilmu dan kepentingannya menurut pandangan Islam.
2. Menjelaskan kepentingan tauhid dalam kehidupan.
3. Menghuraikan dan menjelaskan konsep ibadah.
4. Menjelaskan kepentingan akhlak dan jalan-jalan pembentukan akhlak.
5. Menjelaskan kedudukan wanita menurut perspektif Islam.
6. Menjelaskan etika kerja Islam dan tanggungjawab pekerja dan majikan.
7. Menghuraikan dan menjelaskan konsep pembangunan dalam Islam.
8. menghuraikan dan menjelaskan konsep seni menurut Islam.
9. Menjelaskan bagaimana bentuk komunikasi di dlam Islam serta adab-adabnya.
10. Menghuraikan kepentingan dakwah, hukum dan rukun dakwah.

Monday, 10 January 2011

PENGENALAN

PENGENALAN
Islam adalah sebagai Ad-Din yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia yang terkandung di dalamnya aqidah, amalan-amalan dan hokum-hukum berhubungan dengan rohani dan jasmani, fardiyyah dan jamaiyyah, agama dan politik dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat. Secara khususnya Islam sebgaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama’ berdasarkan kepada Al-Qur’an dan AsSunnah adalah:-

Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah swt serta mentaatiNya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa kerana ketundukan yang seperti itu tanpa perhitungan pahala dan dosa.
Firman Allah swt:-

“Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah padahal kepadaNya menyerah diri segala apa yang ada dilangit dan bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa dan kepada Allah mereka dikembalikan”.
(Surah Ali Imran ayat 83)
Sesungguhnya tanda bukti penuh ketundukan kepada Allah swt ialah reda menerima agamaNya yang diiringi pula dengan penuh kesedaran. Ini adalah lantaran Islam menurut pengertian ini adalah merupakan agama yang diredai Allah, agama yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul a.s. untuk disampaikan kepada manusia.
Islam adalah peraturan (an Nizam), perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah saw dripada Allah swt, guna disampaikan kepada manusia serta menyatakan apa yang mengenai orang yang mengikut dan menentang sama ada dosa dan pahala.
Firman allah swt:
“Dan barangsiapa yang mencari selain daripada Islam maka dia tidak akan diterima daripadanya dan diakhirat nanti dia termasuk dikalangan orang-orang yang rugi”
(Surah Ali Imran ayat 85)Islam adalah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah swt kepada RasulNya saw, yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan yang berbentuk aqidah, akhlak, muamalat dan segala berita yang disebut di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah perintah untuk disampaikan kepada manusia.
Firman Allah swt:
“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintah itu) beerti kamu tidak menyampaikan risalah Allah dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia”
Islam ialah keseluruhan Ad-Din yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berhubung dengan aqidah, amalan dan hokum yang disertai dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan.
Firman Allah swt: “Bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah sedangkan dia berlaku baik, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya dan tidak ada takut bagi mereka dan mereka juga tidak berdukacita”
(Surah al-Baqarah ayat 112)
Islam dengan makna menyerah diri secara zahir sahaja sekalipun dengan tidak ada iman di dalam hati. Islam yang seperti ini tidak memberi apa-apa faedah kepada penganutnya.
Firman Allah swt: “orang Arab Badwi berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah kepada mereka: “Kamu belum beriman”, tetapi katakanlah: “Kami telah Islam, kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu”.
(Surah Al Hujurat: ayat 14)
Islam merupakan jawapan yang tepat kepada tiga pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap manusia, iaitu:
i) -dari mana ia datang?
ii) -mengapakah ia dijadikan?
iii)-kemanakah ia dikembalikan?
Jawapan soalan satu adalah terkandung didalam Firman Allah surah Al Hajj ayat 5, Surah Al Mukminun ayat 12-14, dan surah AtTariq ayat 5
Jawapan soalan dua “mengapakah ia datang” terkandung didalam surah AzZariyat ayat 56.
Jawapan untuk soalan tiga “kemanakah ia dikembalikan” ada di dalam Al Qur’an Surah Al Insyiqaq ayat 6, Surah ar Ruum ayat11, Surah AzZumar ayat 7, Surah An Najm ayat 42, dan Surah al Alaq ayat 8.
Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia; merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan; merupakan ubat yang mujarab untuk mengatasi; memperbaiki masyarakat dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya.